ترجمه مقاله

جلسه

jal[a]se

۱. نشست برای رسیدگی و گفتگو دربارۀ امری.
۲. محلی که چنین نشستی در آن برگزار می‌شود.

اجلاس، انجمن، گردهمایی، مجلس، مجمع، نشست

نشست، دیدار، انجمن نشست

ترجمه مقاله