ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جلدی

۱. چابکی، چالاکی، چستی، دلیری
۲. سرعت، شتاب، عجله ≠ کندی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ