ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جلد

jeld

۱. لایۀ محکمی که روی کتاب، دفتر، مجله، و امثال آن بکشند یا بچسبانند: جلدِ کتاب، جلدِ دفتر.
۲. واحد شمارش کتاب، دفتر، کتابچه، و امثال آن؛ نسخه.
۳. پوشش.
۴. [جمع: جلود] (زیست‌شناسی) پوست.
۵. پوست یک‌پارچۀ بدن حیوان، مانند مَشک و خیک.

بهتعجیل، تند، تندوتیز، تندی، جلید، چابک، چالاک، چست، زرنگی، زرنگ، سریع، شتابناک، فرز ≠ کند

پوشینه، پوست، پوشش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ