ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جلبهنگ

jalbahang

تخم گیاه زردخار که برگ‌هایی شبیه برگ لوبیا دارد و بیخ آن را تربد زرد می‌گویند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ