ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جلاب

jollāb

شربتی که از گلاب و عسل یا شکر درست می‌کردند: ◻︎ نشاید بُرد سعدی جان از این کار / مسافر تشنه و جلاب مسموم (سعدی۲: ۵۱۷).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ