ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جسیم

jasim

۱. بزرگ.
۲. تنومند؛ تناور.
۳. [قدیمی] خوش‌اندام.

پرحجم، تناور، تنومند، حجیم، عظیمالجثه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ