ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جسارت

jesārat

۱. دلیری؛ بی‌باکی؛ بی‌پروایی.
۲. گستاخی.

بیپروایی، تهور، جرات، دلیری، شوخی، شهامت، گستاخی، وقاحت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ