ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جزوه

jozve

۱. یک دسته کاغذ نوشته‌شده یا چاپ‌شده.
۲. کتابچه.
۳. دفترچه.

دفترچه، رساله، کتابچه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ