ترجمه مقاله

جرب

jarab

نوعی بیماری پوستی واگیردار که باعث سوزش و خارش پوست بدن و پیدا شدن جوش‌های بسیار‌ریز روی پوست می‌شود. انگل آن در زیر پوست بدن سوراخ‌هایی ایجاد می‌کند؛ پریون؛ گری؛ گال.

اگزما، سودا، گر، گری

ترجمه مقاله