ترجمه مقاله

جراحت

jerāhat

۱. زخم.
۲. [قدیمی، مجاز] ناراحتی.

۱. جریحه، ریش، زخم، قرحه
۲. چرک، ریم
۳. صدمه

ترجمه مقاله