ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جذم

jazm

قطع کردن؛ بریدن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ