ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جدل

jadal

۱. نزاع؛ جنگ؛ ستیزه.
۲. کشمکش؛ جروبحث؛ بگومگو.

پیکار، جنگ، خصومت، داوری، ستیزه، مباحثه، محاجه، منازعه، مناقشه، نزاع

گفتاورد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ