ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جبریه

jabriyye

۱. (فلسفه) فرقه‌ای اسلامی که قائل به جبر می‌باشد و بنده را فاعل مختار نمی‌داند و معتقدند تمام اعمال آدمی به ارادۀ خداوند است و بنده اختیاری از خود ندارد؛ مجبره.
۲. (صفت نسبی، منسوب به جبر) همراه با اجبار.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ