ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جبراً

بزور، عنفاً، قهراً، کرهاً، مجبوراً ≠ مختاراً

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ