ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جبرآهنگ

jabr[']āhang

=جلبهنگ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ