ترجمه مقاله

جایگاه

jāygāh

۱. محل؛ مکان.
۲. هر نقطه و محلی که کسی یا چیزی در آن قرار بگیرد.
۳. [مجاز] مقام؛ مرتبه.
۴. خانه؛ سرا؛ منزل.
۵. لُژ.
۶. [قدیمی، مجاز] فرصت؛ مجال: ◻︎ اگر سستی آرید یک تن به جنگ / نمانَد مرا جایگاهِ درنگ (فردوسی: ۲/۴۰۱).
۷. [قدیمی، مجاز] عوض؛ بدل.

۱. جا، قرارگاه، ماوا، محل، مرکز، مسکن، مقر، مکان، منزل، موضع، موقف، موقعیت
۲. درجه، مرتبه، مقام

ترجمه مقاله