ترجمه مقاله

جایزه

jāy(')eze

عطیه‌ای که به برندۀ مسابقه یا به کسی که کار خوبی انجام داده باشد بدهند؛ صله؛ عطیه؛ پاداش.

اجر، انعام، پاداش، جزا، خلعت، صله، عطیه، مدال

پاداش

ترجمه مقاله