ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جامه کوب

jāmekub

۱. کسی که جامه را در وقت شستن می‌کوبد؛ رختشوی؛ گازر.
۲. (اسم) چوبی ستبر که گازران جامه را هنگام شستن با آن می‌کوبند؛ کدنگ؛ کدینه؛ کوبین.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ