ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جازم

jāzem

۱. جزم‌کننده؛ قصدکننده.
۲. کسی که در قصد خود تردید نداشته باشد؛ قاطع.
۳. هریک از عوامل جزم کلمه.

۱. برا، برنده، قاطع
۲. بیگمان، قطعی
۳. خبر، قضیه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ