ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جادار

jādār

فراخ؛ باوسعت؛ دارای جای زیاد.

ظرفیتدار، فراخ، فضادار، گشاد، واسع، وسیع ≠ تنگ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ