ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثوانی

savāni

= ثانیه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ