ترجمه مقاله

ثمر

samar

بار درخت؛ میوه؛ بر.

۱. بار، بر، ثمار، سود، فایده، میوه
۲. حاصل، نتیجه

ترجمه مقاله