ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثقل

seql

۱. سنگین شدن؛ سنگینی.
۲. (پزشکی) یبوست.
۳. (موسیقی) بم بودن صدا.
⟨ ثقلِ سامعه: سنگینی گوش.

۱. بارسنگینی، سنگینی، گرانی، ورز، وزن
۲. دشواری، سختی ≠ سبکی

گران

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ