ترجمه مقاله

ثغور

soqur

= ثغر

۱. بندها، حدود، مرزها
۲. اسنان، ثنایا

ترجمه مقاله