ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثعبان

so'bān

مار بزرگ؛ اژدها.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ