ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثری

sarā

۱. خاک نمناک؛ خاک نم‌دار.
۲. خاک؛ زمین.
⟨ از ثری تا ثریا: از زمین تا آسمان.

تراب، خاک، زمین، طین ≠ سما

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ