ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ثبات

so(a)bāt

۱. پایداری؛ دوام؛ پایدار بودن چیزی.
۲. برقرار بودن؛ بر یک حالت بودن؛ تغییر نکردن.
۳. مقاومت؛ استقامت.
⟨ ثبات ‌قدم: [مجاز]
۱. پایداری.
۲. پابرجا بودن در امری.

آرام، استحکام، استقامت، استقرار، استواری، پابرجایی، پایداری، دوام، سکون، وقار ≠ ناپایداری

آرامش، پا یداری، پایستگی، استوار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ