ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیم

tim

۱. کاروان‌سرا.
۲. بنایی شامل چند دکان یا حجره که بازرگانان در آنجا دادوستد می‌کنند؛ بازار: ◻︎ امیدهاست که از یال او ادیم برند / هزار کفشگر اندر میان رستهٴ تیم (سوزنی: لغت‌نامه: تیم).

۱. اکیپ، باند، دسته، گروه
۲. تعهد
۳. غمخواری
۴. کاروانسرا
۵. اندوه، دلتنگی
۶. آویشن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ