ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیلا

tilā

۱. رسن.
۲. چرخ رسن‌تابی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ