ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیزهوشی

tizhuši

هوشیاری؛ زرنگی.

ذکاوت، زیرکی، سرعت انتقال، هوشمندی ≠ کندهوشی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ