ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیره

tire

۱. چیزی که به رنگ زغال یا خاکستر باشد؛ سیه‌فام.
۲. دارای رنگ تند؛ غلیظ: قرمز تیره.
۳. تاریک: ◻︎ صعب چون بیم و تلخ چون غم جفت / تیره چون گور و تنگ چون دل زفت (عنصری: ۳۶۳ حاشیه).
۴. [مجاز] ناپاک: ◻︎ هر آن‌کس که او راه یزدان بجست / به آب خِرد جان تیره بشست (فردوسی: ۷/۱۰۰).

۱. تاریک، تار، دیجور، ظلمانی، مظلم ≠ روشن
۲. اسود، سیاه، سیهفام، قره، کبود، کدر، مشکی
۳. ابهامآمیز، مبهم
۴. ایل، خاندان، طایفه، قبیله، قوم، نسل
۵. جنس، گونه، نوع
۶. منغص
۷. مکدر، ملول، غمین، حزین، غمگین، گرفته، دژم، غمناک
۸. گ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ