ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیان

tiyān

دیگ دهان‌گشاد و پهن؛ پاتیل؛ لوید: ◻︎ عشق چو مغز است و جهان همچو پوست / عشق چو حلوا و جهان چون تیان (مولوی۳: ۶۹۰).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ