ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تکیه

te(a)k[i]ye

۱. پشت دادن به چیزی؛ پشت خود را به چیزی نهادن.
۲. (اسم) محل وسیع برای روضه‌خوانی و عزاداری.
۳. (اسم) [قدیمی] جای نگه‌داری مستمندان.

۱. اتکا، اطمینان، اعتماد، پناهگاه
۲. تعزیهخانه، حسینیه
۳. تاکید، اصرار
۴. فشار

پشت دادن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ