ترجمه مقاله

تکمیل

takmil

۱. کامل ‌کردن؛ تمام ‌کردن.
۲. نیکو کردن.

۱. اتمام، اکمال، پایان، ختم، رسایی، کمال
۲. کامل کردن، تمام کردن، بهپایان رسانیدن

به پایان رساندن

ترجمه مقاله