ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تکان

te(a)kān

۱. حرکت؛ جنبش.
۲. لرز.
⟨ تکان خوردن: (مصدر لازم)
۱. جنبیدن.
۲. لرزیدن.
⟨ تکان دادن: (مصدر متعدی) حرکت دادن؛ جنباندن.

۱. جنبش، حرکت، لرزش، لرزه، نوسان ≠ سکون
۲. تزلزل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ