ترجمه مقاله

تکامل

takāmol

۱. رو به کمال رفتن؛ به‌تدریج کامل شدن.
۲. به کمال رسیدن.

فرگشت

ترجمه مقاله