ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تپش

tapeš

۱. بی‌آرامی؛ اضطراب؛ بی‌قراری.
۲. [مجاز] تحرک؛ لرزش.
۳. ضربان قلب.

۱. تپیدن،
۲. پرش، ضربان، لرزش، نبض
۳. ترس، واهمه، هراس
۴. گرمی، حرارت
۵. اضطراب، بیقراری، دلهره، خلجان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ