ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تولکی

tulaki

۱. خلاب؛ گنداب؛ لجن‌زار؛ زمین پر‌گل‌ولای.
۲. (کشاورزی) نشا کردن برنج.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ