ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توله

tule

۱. بچۀ برخی پستانداران گوشتخوار: توله‌سگ، توله‌شیر.
۲. [مجاز] سگ کوچک.
۳. [عامیانه، مجاز] بچۀ انسان.

۱. نوزاد سگ، بچه سگ
۲. نوزاد جانور

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ