ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توشیح

to[w]ših

۱. [مجاز] مهر و امضای بزرگان بر نوشته‌ای.
۲. (ادبی) در بدیع، به‌دست آمدن اسم شخص یا چیزی از جمع و ترکیب حرف اول هرمصراع یا بیت. Δ چنین شعری را «موشح» گویند.
۳. [قدیمی] آراستن؛ زینت دادن؛ موشح ساختن.
۴. [قدیمی] حمایل به گردن کسی انداختن.

۱. امضا، توقیع
۲. آراستن، زینت دادن، مزین کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ