ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توحش

tavahhoš

۱. وحشیگری.
۲. [قدیمی] وحشت داشتن.

۱. بربریت، سبعیت، وحشیگری
۲. نافرهیختگی
۳. وحشی شدن ≠ تمدن

جانورخویی، ددمنش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ