ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توافق

tavāfoq

۱. با هم متفق شدن؛ با یکدیگر موافق و متحد شدن.
۲. موافقت و سازگاری کردن.

۱. آشتی، سازش، سازگاری، همدلی
۲. موافقت
۳. اتحاد، وفاق، وفق
۴. سازگار شدن، سازش کردن، متفق شدن، متحد شدن ≠ مخالفت، ناسازگاری

هم داستانی، پسند

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ