ترجمه مقاله

تواضع

tavāzo'

فروتنی ‌کردن؛ اظهار خواری‌ کردن.

۱. افتادگی، خاکساری، خشوع، خضوع، خفض جناح، شکستهنفسی، فروتنی، نرمخویی ≠ تفرعن
۲. فروتنی کردن، خاشع بودن، خاضع بودن ≠ تفرعن ورزیدن، تکبر کردن، کبر ورزیدن

فروتن

ترجمه مقاله