ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تواصی

tavāsi

۱. به یکدیگر اندرز دادن و سفارش کردن.
۲. به هم وصیت کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ