ترجمه مقاله

تو

tu

۱. اندرون.
۲. میان و درون چیزی؛ لای چیزی.
⟨ توبرتو: (قید، صفت) ‹تودرتو، توبه‌تو› دارای تاها یا لاهای متعدد؛ لابه‌لا؛ لابرلا؛ تابرتا؛ پیچ‌درپیچ؛ درهم‌وبرهم.

۱. اندرون، داخل، در، درون ≠ برون، خارج
۲. پرده، لایه
۳. رشته، لا

ترجمه مقاله