ترجمه مقاله

تهمت

tohmat

۱. بدگمانی.
۲. گمان بد؛ افترا.
۳. (اسم) آنچه کسی به آن متهم شود.

اتهام، افترا، بهتان، دروغ، فریه، نمامی

انگ، بدنام

ترجمه مقاله