ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تهدید

tahdid

ترساندن؛ بیم دادن؛ بیم عقوبت دادن.

۱. ارعاب، انذار، بیم، تخویف، ترعیب، وعید
۲. ترساندن، بیم دادن

ترسانیدن، ترساندن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ