ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تهاتر

tahātor

۱. (اقتصاد) عمل دو شخص یا دو دولت که طلب‌ها و وام‌هایی را که به یکدیگر دارند برابر و پابه‌پا کنند و پول نقد به هم ندهند.
۲. دادوستد جنسی و معاوضۀ جنس‌باجنس بین دو کشور به طور برابر که پولی به یکدیگر ندهند؛ پایاپای.
۳. [قدیمی] بر یکدیگر دعوی باطل کردن؛ دعوی ‌کردن دو تن نسبت به یکدیگر که نتیجۀ آن برابر باشد و ادعای هر دو طرف باطل و ساقط شود.
۴. [قدیمی] گواهی همدیگر را تکذیب کردن.

۱. معامله پایاپای
۲. دعوی باطل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ