ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ته

tah

۱. تک.
۲. پایین؛ زیر.
۳. بن؛ پایان چیزی.

۱. بن، بیخ، ریشه
۲. پس
۳. بنیاد
۴. ژرفنا، عمق، قعر
۵. آخر، انتها، پایین، زیر، منتهاالیه ≠ رو، سر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ