ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تنگ خو

tangxu

بدخو؛ بدخلق.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ